Laipni l�dzam!

 Ja J�s esat taup�gs un pras�gs, dodat priek�roku Latvijas izstr�d�jumu ieg�dei tie�i no ra�ot�ja, un Jums pat�k, kad ir liela importa pre�u izv�le, tad tas ir tie�i Jums!
�imenes gadatirgus tiem, kas prot taup�t laiku un naudu.

Ieeja br�va!

Uzman�bu!
N�kamais gadatirgus 26.august(sestdien).
Gaid�m j�s
R�g�, Maskavas iel� 160 (Sporta Mane�a).

Ieeja ��imenes gadatirg�� br�va. Esat laipni gaid�ti!


L�dzu, dalieties ar inform�ciju soci�lajos t�klos un re�laj� dz�v� ar saviem draugiem, radiniekiem, kol��iem. Paldies!Esam priec�gi pazi�ot, ka "�imenes gadatirgum" tagad ir m�jaslapa
ne tikai "Feisbuk�", bet ari "Odnoklassniki".
Pievienojieties!
https://www.facebook.com/gimenesgadatirgus
www.odnoklassniki.ru/gimenesgadatirgus